0,00  SEK
Betalnings- och leveransvillkor


Giltighetsområde

I affärsförhållandet mellan boesner Versandservice GmbH (hädanefter kallat "boesner") och kunden gäller nedanstående allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Avvikande villkor från kunden godkänns inte av boesner om inte boesner uttryckligen gett sitt skriftliga samtycke. Kunden kan vara näringsidkare eller konsument. Med näringsidkare anses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, med konsument anses däremot en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

 till topp

Klagomål/tvistbiläggning

Via länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kommer du till EU-kommissionens plattform för medling i tvister. Där finner du ett besvärsformulär på alla EU:s officiella språk. Plattformen vidarebefordrar ditt klagomål till respektive nationellt ansvarigt, utomrättsligt tvistbiläggningsorgan som sedan tar kontakt med oss, som online-leverantör, och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

 till topp

Certifiering

Trygg e-handel: boesners onlineshop http://www.boesner.se/ är certifierad av trygg e-handel.

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS): Certifieringen bekräftar att betalning med kreditkort kan genomföras på ett säkert sätt i boesners onlineshop. Mer om kreditkortindustriens säkerhetsstandard finns på https://pci.usd.de/index.php?main_page=content&page=start

boesner innehar SSL-Certifikat och följer personuppgiftslagen.

 till topp

Erbjudanden/avvikelser från beställningen

Presentationer av produkter i boesners onlineshop/ katalog innebär inte ett bindande anbud. Gentemot näringsidkare är boesner berättigad att upphäva alla köpeavtal om leverans av den/de i avtalet närmare beskrivna varan/varorna görs omöjlig på grund av omständigheter som boesner inte ansvarar för, häribland men inte begränsat till om en leverantör brister eller vid force majeure, arbetskonflikt och alla andra omständigheter som parterna inte rår över såsom brand, krig, mobilisering eller militära inkallelser av motsvarande omfång, rekvirering, beslagtagning, valutarestriktioner, uppror och oroligheter, brist på transportmedel, allmän varubrist, restriktioner av drivkraft, samt brister vid eller förseningar av leveranser från underleverantörer som beror på någon av de omständigheter som nämns i denna punkt. Avbildade och beskrivna varor i boesners kataloger och på boesners hemsidor kan vara underkastade ändringar från boesner eller från producentens sida. Om det sker ändringar på beställda varor erbjuder boesner snabbast möjligt och inom sju dagar därefter en ersättningsvara i samma kvalitet och i samma prisklass som den beställda varan, om en sådan finns. Om kunden inte önskar köpa den erbjudna ersättningsvaran upphävs köpeavtalet och alla redan erlagda betalningar återbetalas till kunden och boesner löses från förpliktelsen att leverera varan.

 till topp

Priser

Försäljningspriserna är angivna i svenska kronor (SEK) inkl. aktuellt gällande moms. Försäljningspriserna gäller i Sverige.

 till topp

Etablering av kontraktet

Kundens beställning utgör ett erbjudande till boesner om att ingå ett köpeavtal mellan kunden och boesner om leverans av beställda varor. Kunden är bunden av det avgivna erbjudandet i en vecka efter att det avgetts. Avges beställningar från boesners onlinebutik mottar kunden ett e-postmeddelande som innehåller bekräftelse på att boesner har mottagit kundens beställning, samt detaljer över beställda varor (orderbekräftelse). Orderbekräftelsen innebär inte att boesner accepterar kundens erbjudande utan tjänar uteslutande som information. Ett köpeavtal etableras inte tidigare än tidpunkten för boesners skriftliga godkännande av beställningen som ska avges senast en vecka efter att kundens beställning mottagits. Godkännande av beställningen kan dock också föreligga genom att boesner skickar den beställda varan till kunden samtidigt som försändelsen bekräftas skriftligen. Denna bekräftelse sker oftast via e-post. boesner svara på e-post inom 48 timmar. boesner ingår inget avtal med minderåriga.

 till topp

Beställningens genomförande

boesner behandlar beställningar som genomförs flera gånger som enskilda beställningar. Med undantag av konsumentens ångerrätt kan beställningar principiellt inte annulleras. Kunden uppmanas därför att kontrollera om uppgifterna är korrekta. Vid onlineshoppens användning finns det möjlighet att vid varje given tidpunkt kunna återvända till det föregåendet steget i beställningen. Vid frågor kan kunden dessutom kontakta kundservice. boesner spara samtliga beställningarna. Därmed kan kunden, vid behov, begära ut en kopia på beställningen.

 till topp

Leveransmöjligheter vid försändelse

Kunden kan avge sina beställningar via onlinebutiken och få dem levererade genom försändelse. Vid beställningar från offentliga institutioner och företag kan boesner kräva en skriftlig, officiell order från kunden.

 till topp

Minsta beställningsvärde

Kunden måste beställa för minst SEK 550,00 (netto SEK 440,00) (priser som anges utanför parentes är angivna inkl. moms).
Leveranser med lägre beställningsvärde kan dock också utföras men kunden beläggs då med ett särskilt tillägg på SEK 30,00 inkl. moms (netto SEK 24,00). Vid beräkning av ett samlat beställningsvärde för en kund gör boesner denne uttryckligen uppmärksam på att man endast tagit hänsyn till extrabeställningar som gjorts samma datum.

 till topp

Fraktkostnader

boesner skickar varor fraktfritt vid beställningsvärden på minst SEK 1 500,00 inkl. moms (netto SEK 1 200,00). Fraktkostnader angående vissa artiklar tillkommer dock generellt och utan hänsyn till beställningsvärden (t.ex. fraktkostnader för lösa kilramar).

 

Vid mindre beställningsvärden faktureras följande engångsavgifter för emballage- och fraktkostnader:

Typ av engångsbelopp

Pris i SEK brutto/netto

Anmärkning

Gratis försändelse

0,00 (+ ev. särtillägg, se nedan)

från ett beställningsvärde på SEK 1 500,00/1 200,00 brutto/netto

Generellt engångsbelopp för försändelse

79,00/63,20 (+ ev. särtillägg, se nedan)

upp till ett beställningsvärde på SEK 1 500,00/1 200,00 brutto/netto

Tillägg för mindre mängder

30,00/24,00

vid ett beställningsvärde under SEK 550,00/440,00 brutto/netto

Fraktkostnader uppspända kilramar för Format 100x120 cm

320,00/256,00

Från 1 STK

230,00/184,00

Från 6 STK

Lösa kilramar

0,60/0,48 lm

Engångsbelopp för lösa kilramar

Lösa kilramar - överlängdstillägg

39,00/31,20

Engångsbelopp för kilramar – tillägg från 180 cm

Fraktkostnader bytesramen Från format 30x40cm

32,50/26,00

per STK

16,25/13,00

Från 4 000 Kr. per STK

Fraktkostnader per staffeli

390,00/312,00

Från 1

290,00/232,00

Från 3

250,00/200,00

Från 5 till topp

Betalningsvillkor

boesner utför försändelser mot betalning med kreditkort, faktura eller förskottsbetalning. Beställningar som överstiger 1 500 SEK kan endast genomföras mot betalning med kreditkort eller förskottsbetalning. boesner förbehåller sig rätten att leverera mot förskottsbetalning eller per efterkrav.
Vid beställning första gången ombeds kunden att ange födelsedatum. Vad gäller kreditkontroll inhämtar boesner upplysningar från kronofogden.
Följesedel och faktura bifogas leveransen av varan. Om leveransadressen avviker från faktureringsadressen skickas fakturan per post till faktureringsadressen. Betalningsfrist är alltid 14 dagar netto.

 till topp

Kuponger

Kunden kan endast använda en kupong per beställning. Om det finns ett minsta beställningsvärde sker beräkningen utan avgifter som leverans – och förpackningskostnader samt särskild tillägg för beställning av små kvantiteter. Avgörande för beräkningen är varans totala inköpsbelopp efter avdrag av eventuella returer eller jämförbara krediteringar.

 till topp

Leverans

Leveranser sker huvudsakligen med icke anknutna transportföretag som normalt endast levererar på vardagar. Om kunden inte finns på plats på leveransadressen lämnar leverantören ett meddelande om att ett nytt försök att leverera varan ska avtalas direkt med denne. Rutterna är principiellt fastställda på förhand, varför leverans företrädesvis alltid sker vid samma tidpunkt på dagen. Vid leverans per spedition meddelas kunden i vissa fall av leverantören innan leveransen för att avtala om en leveranstid. Speditioner levereras normalt endast till huvuddörren. boesner informera konsumenterna snarast om varorna inte kan levereras på angivet datum. Kunden kan ta emot sändningar, som kan transporteras av pakettjänsten, inom 2-4 vardagar.
Stora beställningar som måste skickas per spedition kan tas emot inom 14 dagar. Beställer kunden endast små mängder varor levereras dessa huvudsakligen per post. boesners uppgift om leveransfrist är inte bindande för boesner om inte fristen ingår som en fast del i avtalet mellan boesner och kunden.

 till topp

Skador på leveransen

Om kunden inte är konsument skall denne vid leverans och innan övertagande kontrollera varan gällande innehåll, antal och skick, samt att varan är utvändigt oskadad.
Transportskador skall omgående kvitteras på speditörens mottagningskvitto, annars utgår ingen skadeersättning från transportföretaget. Krav pga. transportskador skall ställas till transportören (budservice, spedition, post). Fler viktiga anvisningar om detta finns i den röda informationsskriften som bifogas försändelsen.
Om kunden är konsument ska kunden omgående reklamera fel i försändelsen, inklusive transportskador.

 till topp

Reklamation vid fel

Kunden ska undersöka varan omgående efter mottagandet och lämna boesner meddelande om eventuella fel inom skälig tid efter det att kunden märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).
Om kunden är näringsidkare skall reklamation på grund av uppenbara brister enligt § 377 I HGB (den tyska handelslagen) framföras till boesner utan dröjsmål, men senast två veckor efter att varorna mottagits. Om meddelandet avsänts inom reklamationsfristen ska reklamationen anses ha skett i rätt tid. Om reklamationen inte avsänts inom rätt tid har inte kunden rätt att åberopa att varan är felaktig.
Konsument har tre års reklamationsrätt på produktionsfel. Anmälan inom två månader anses alltid som skälig tid.
Om kunden är näringsidkare gäller i avvikelse från detta en reklamationsfrist av ett år från och med varans överlåtelse till transportören. Denna frist gäller även för ersättning av följdskador om inte sådan ersättning grundar sig på skadestånd utanför avtalsförhållanden.
Dessutom är näringsidkaren enligt § 377 III HGB skyldig att reklamera fel utan dröjsmål. För att underlätta behandlingen bes kunden att ange kund- och faktura- eller följesedelsnummer vid reklamation. Returer utan porto från kunder som inte är konsumenter tas inte emot av boesner. Ifylld returbiljett, som medföljer leverans, ska bifogas i alla returer. Underlåtelse att följa dessa instruktioner eller att bifoga returblanketten påverkar dock inte kundens anspråk.

 till topp

Felansvar och ansvar i övrigt

Om varan är bristfällig tillämpas lagens gällande bestämmelser om ansvar vid fel på varan. . boesner reserverar sig för fel när det gäller visning av priser, illustrationer, produktbeskrivningar eller redaktionellt innehåll, samt övriga felaktigheter. boesners ansvar är begränsat till uppsåtliga och grovt vårdslösa avtalsbrott.. Denna ansvarsbegränsning gäller inte för skador på liv, kropp och hälsa eller för skador som omfattas av ansvaret enligt lagen om produktansvar. I dessa fall ansvarar boesner också för enkel vårdslöshet. Vid brott mot avtalsenliga skyldigheter till följd av enkel vårdslöshet ansvarar boesner även för underlåtenhet, varvid ansvaret är begränsat till direkt skada. En sådan begränsning gäller dock inte om kunden är konsument. Ytterligare ansvar är uteslutet utan hänsyn till rättsnaturen för det krav som görs gällande. Så vitt ansvaret är uteslutet eller begränsat gäller ansvaret även för boesners anställdas, arbetstagares, medarbetares, representanters och medhjälpares personliga ansvar.

 till topp

Äganderättsförbehåll

Varan förblir i boesners ägo tills betalning erlagts.

 till topp

Domkrets och lagval

För köpeavtal som ingås med kunder som inte är konsumenter ska tvist mellan parterna avgöras av domstol i Witten, Tyskland. Köpeavtal och tvister i anledning av köpeavtal är underordnade tysk rätt. FN-köprätten är utesluten.

För köpeavtal som ingås med kunder som är konsumenter ska tvist i anledning av köpeavtalet avgöras av svensk domstol. Konsument kan även ha rätt att få tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden. Köpeavtal och tvister i anledning av köpeavtal är underordnade svensk rätt. FN-köprätten är utesluten.

 till topp

Upplysningar av teknisk art

boesner ger upplysningar av teknisk art rörande användandet av varorna efter bästa vetande men utan egen provning och utan att upplysningarna kan anses vara uttömmande. boesner är inte ansvariga för att varan kan används för ett särskilt ändamål. Förutom produktbeskrivning ska kunden på egen hand pröva om varan kan används för det avsedda syftet.

 till topp

Dataskydd

Utförlig information avseende boesners dataskyddspolicy finns det under den följande länken: http://www.boesner.se/dataskydd

 till topp

Prover/illustrationer

Prover/illustrationer är inte bindande. Råmaterial är inte alltid identiskt och därför är mindre avvikelser med hänsyn till utförande och mått tillåtna.

 till topp

Lagstadgad ångerrätt

Nedan information om utövandet av ångerrätten är endast tillämpligt för konsumenter i enlighet med 1 kapitlet 2 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Med konsument avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

 till topp

Information om utövandet av ångerrätten
 till topp

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger tar den sista varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren, till boesner kundtjänst Sverige, Box 6037, 471 16 Myggenäs, Sverige, Tel. 0304 66 60 36 eller e-post: sverige@boesner.com, skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

 till topp

Undantag från konsuments ångerrätt

Ångerrätten gäller inte för avtal som avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

 till topp

Verkan av utnyttjad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leverenskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till boesner kundtjänst Sverige, Box 6037, 471 16 Myggenäs, Sverige, utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Om du meddelar boesner i förväg att du vill returnera varor inom ramen för din ångerrätt kommer boesner att arrangera ett för konsumenten kostnadsfritt återtagande. boesner svarar dock inte för fraktkostnader som konsumenten på egen hand ådrar sig. I så fall kommer du att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas maximalt till cirka SEK 750,00.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

 

 till topp

Nedladdning av ångerblankett/Download

 

Nedladdning av ångerblankett/Download

 

 till topp

Imprint

©-2015
Efterbildning och mångfaldigande av boesners kataloger, samt allt innehåll i internetpresentationerna, är endast tillåtet med skriftlig tillåtelse från
boesner GmbH Holding + Innovations, D-58456 Witten, Gewerkenstraße 2, Tyskland.

 till topp